การนำกล้องระดับไปใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสม

กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการหาความสูงของจุดต่างๆ ที่เราต้องการทราบและสามารถที่จะนาไปคานวณหาค่าระดับของจุดนั้นจากระดับน้าทะเลปานกลาง กล้องระดับมีหลายชนิดและหลายลักษณะ ซึ่งมีข้อกาหนดในการใช้งานตามความละเอียดและชั้นของงาน ตามข้อกาหนดของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบและเลือกใช้ให้ถูกต้อง

ประเภทการใช้งานของกล้องระดับ

1. กล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic level) เป็นกล้องที่มีอุปกรณ์สำคัญคือตัวชดเชยที่เป็นระบบออฟติคหรือระบบลูกตุ้ม ช่วยให้แนวเล็งของกล้องอยู่ในแนวราบได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ปรับตาไก่ให้เข้าที่เท่านั้น ไม่ว่าเทเลสโคป จะอยู่ในทิศทางใด ทำให้ง่ายแก่การปฏิบัติงานมากโดยมีความถูกต้องในระดับที่ใช้งานได้

2. กล้องระดับพิเศษ (Precise Level) เป็นกล้องที่มีหลอดระดับที่มีความสูง มีการติดตั้งไมโครมิเตอร์ที่ช่วยให้การอ่านค่าไม้ระดับไดโดยตรงละเอียดถึง 0.1 มิลิเมตรและอ่านค่าประมาณได้ 0.01 มิลลิเมตรดังนั้น จึงควรใช้กับ ไม้ระดับอินวาร์ (Invar Staff) ที่มีการยืดหดตัวน้อยที่สุดเพื่อการ
ทำงานระดับพิเศษชั้น 1 หรือ 2

3. กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) เป็นกล้องระดับที่ใช้คู่กับไม้วัดระดับแบบพิเศษ เช่นเดียวกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดในสลากสินค้า สามารถอ่านค่าไม้ระดับออกมาเป็นตัวเลขเลย ข้อดีคือแก้ปัญหาความผิดเนื่องจากการอ่านค่าไม้วัดระดับ

4. กล้องระดับเลเซอร์ (Laser Level) เป็นเครื่องทำระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง มีระบบทำงานด้วยแสงเลเซอร์ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งแนวราบและแนวเอียง มีอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน

วิธีการใช้งานกล้องระดับ

1. การวัดระดับความสูง

2. การวัดระยะ เล็งไปที่ Staff อ่านค่าระหว่าง สายใยบนและสายใยล่าง หน่วยเป็นเมตร นำค่าตัวคูณคงที่ของกล้องระดับมาคูณค่าความแตกต่างระหว่าง สายใยบน-สายใยล่าง (หน่วยเป็นเมตร)

วิธีการปรับแก้หลอดระดับฟองกลมของกล้องระดับ

1. ตั้งกล้องวัดมุมบนขาตั้งกล้องและตั้งระดับของกล้องด้วยควงสามเส้าโดยไมมีการหมุนกล้อง

2. หมุนกล้องไป 180 องศา ถ้าฟองกลมนิ่งอยู่ที่กื่งกลาง แสดงว่าแกนหลอดระดับฟองกลมตั้งฉากกับแกนดิ่ง

3. ถ้าฟองกลมเคลื่อนออกจากจุดกึ่งกลาง ให้ใช้ไขควงปรับสกูรยึดหลอดระดับฟองกลม